Πρόσκληση σύγκλησης της 8ης/30-03-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

Θέμα 2

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1/2021 μελέτης με τίτλο: «Μετατροπή ανενεργών Δημοτικών Σχολείων σε ευφυή Κέντρα Δημοτικών Υπηρεσιών σχεδόν μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης»

Θέμα 3

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 10/2021 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης ευφυών κέντρων δημοτικών υπηρεσιών σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης»

Θέμα 4

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»στο πλαίσιο της ΑΤ07 Πρόσκλησης «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 5

Περί έγκρισης μελετών για την υποβολή χρηματοδότησης της πράξης: «Δράσεις και έργα Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο: “Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021” του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 6

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Δράσεις και έργα Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο: “Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021” του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 7

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου ύδατος  Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος