Πρόσκληση σύγκλησης 5ης/24-03-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 24η  του μηνός Mαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.00 μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),καθώς καιτις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8.2.2021 Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οικισμού Μηλέας Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

2

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 3/2021 με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αθαμανίας & Θεοδωριάνων», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 64.000,00

3

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 4/2021 με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αγνάντων & Μελισσουργών», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 36.000,00€

4

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπών: α) Παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 β) Παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» γ) Παραλαβής ανταλλακτικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2021             

5

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας                       

6

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπής Συντήρησης, επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

7

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορώντου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας                                   

8

ΘΕΜΑ

Περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας και καθαρισμού δρόμων (άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/16.07.2011/ΦΕΚ 138 Α)  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας 38/2020  

9

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προμήθειας στεφανιών για εθνικές ή τοπικές εορτές, καθώς και τελετές του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021

10

ΘΕΜΑ

Περί λύσης Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και της Εταιρείας  WINDΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ

11

ΘΕΜΑ

Περί Χορήγησης έγκρισης για την εγκατάσταση στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων  «Σταθμών Ενημέρωσης Τουριστών, Ρευματοδότησης και Παροχής Διαδικτύου»

12

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος της ΔΕΔΔΗΕ για Συντήρηση Δικτύων διανομής – Κλαδέματα δένδρων στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

14

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κληροδοτήματος Παπαθεοδώρου Τ.Κ. Κτιστάδων»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

15

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης καθαρισμού δεξαμενών  Δ.Ε. Αθαμανίας & Θεοδωριάνων», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

16

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης καθαρισμού δεξαμενών  Δ.Ε. Αγνάντων & Μελισσουργών», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

17

ΘΕΜΑ

Επί καθορισμού τιμήματος Εκμίσθωσης δημοτικού χώρου στον Οικισμό Ταμπούρια του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος με κωδική ονομασία «ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ ΕΡΤ_ΑΔ _ 0050108 (TETRAKOMO 4311)» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

18

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Περιτοίχιση Νεκροταφείου Αβαρίτσας Τ.Κ. Παλαιοκατούνου»

19

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 5/2021 με τίτλο:  «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από θέση Ομαλή Βουργαρελίου έως Οροπέδιο Βουργαρελίου ( Θέση Λυκενάκι) Τ.Κ. Βουργαρελίου», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

20

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 2/2021(ιδιώτη μηχανικού) με τίτλο: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Βρυζοκάλαμος –Σταυρός Θεοδωριάνων»

21

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 1/2021(ιδιώτη μηχανικού) με τίτλο: «Κατασκευή Νέου Αγωγού Υδρευσης Μουρτζιά- Αθαμάνιο»

22

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Α.Σ.Δ.Σ.Α ΔΕ Π.Ηπείρου και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΠΣΗΣ» , στον Αξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

23

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 1/2021 με τίτλο: «Μετατροπή ανενεργών Δημοτικών Σχολείων σε ευφυή Κέντρα Δημοτικών Υπηρεσιών σχεδόν μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης»

24

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης της αναπλήρωσης του μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου (ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού) στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας                                   

25

ΘΕΜΑ

Περί μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στην Άρτα

 

Η διαδικασία της «διά περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνειως εξής:

·         Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.

Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: angiekmal@yahoo.gr)ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, την24η του μηνός Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.00 μ.μ. Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.

·         Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση κάθε θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών.