Πρόσκληση σύγκλησης της 7ης/23-03-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00πμ έως 12:00μ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2021

Θέμα 2

Περί περαίωσης των εργασιών της σύμβασης και οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη αντικατάστασης κεντρικού αγωγού ύδρευσης Βρυζοκάλαμος – Σταυρός Θεοδωριάνων»

Θέμα 3

Περί περαίωσης των εργασιών της σύμβασης και οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μουρτζιά - Αθαμάνιο»

Θέμα 4

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1/2021 μελέτης (ιδιωτών μελετητών) με τίτλο: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μουρτζιά – Αθαμάνιο (Κατασκευή Νέου Αγωγού Ύδρευσης Μουρτζιά – Αθαμάνιο)»

Θέμα 5

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2/2021 μελέτης (ιδιωτών μελετητών) με τίτλο: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Βρυζοκάλαμος –Σταυρός Θεοδωριάνων»

Θέμα 6

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 5/2021 μελέτης με τίτλο:  «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από θέση Ομαλή Βουργαρελίου έως Οροπέδιο Βουργαρελίου (Θέση Λυκενάκι) Τ.Κ. Βουργαρελίου», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

Θέμα 7

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 50/2020 μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από Καταφύγιο Θεοδωριάνων έως Κάτω Κωστηλάτα»

Θέμα 8

Περί παράτασης της αναπλήρωσης του μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου (ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού) στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας                  

Θέμα 9

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Α.Σ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος