Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

 

Έχοντας υπ’ όψιν:

1.       Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2.       Τις διατάξειςτου άρθρου47 του Ν. 4647/19 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τεύχος Α').

3.       Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.       Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

5.       Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

6.       Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους6.178 κατοίκους.

7.       Το γεγονός ότι ο ΔήμοςΚεντρικών Τζουμέρκωνέχειτέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.

8.       Το γεγονός ότι στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκωνμπορεί να ορισθούν πέντε (5)Αντιδήμαρχοι.

9.       Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

10.   Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΔήμουΚεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ2789/15.10.2012 τεύχος Β΄)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α.Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Ριζάκη του Χρήστου, ως Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Αγνάντων και Μελισσουργών, με θητεία από 20-01-2021 έως 20-01-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπον αρμοδιότητες ως εξής:

-         Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

-         Την ευθύνη του ηλεκτροφωτισμού όλων των κοινόχρηστων χώρων και της οργάνωσης και διάθεσης του εξοπλισμού και των υλικών που κάθε φορά απαιτούνται για την λειτουργία του δικτύου

-         Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου και έργων υποδομής

-         Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

-         Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β.Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ.Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Ριζάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Τζουμάκας

ΣΤ.Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων www.dhmosktzoumerkwn.grκαι στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».