Πρόσκληση σύγκλησης 19ης/31-12-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 11.00 μ.μ. και ώρα λήξης 12.00 μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς καιτις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α. και 60249/22.9.2020.

 

Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί αποδέσμευσης πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ δαπανών προϋπολογισμού έτους 2020