Πρόσκληση σύγκλησης 36ης/31-12-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, «δια περιφοράς», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα τα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση τα υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί αποδέσμευσης πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ δαπανών προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 2

Περί απαλλαγής υπολόγου ΧΕΠ