Πρόσκληση σύγκλησης 33ης/21-12-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 14:00μμ έως 15:00μμ, «δια περιφοράς», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα τα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση τα υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτιωτικά έργα Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Παλαιοκατούνου»

Θέμα 3

Περί απόδοσης ποσού 87.993,15€ της κοινοτικής συνδρομής ΕΠΤΑ του Ε.Π «Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία Ελλάδα-Ιταλία» υπέρ Ιταλών Εταίρων σύμφωνα με το υπ ́αριθμ. 125969/10425/29-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Aνταγωνιστικότητας

Θέμα 4

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 60/2020 μελέτης με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του Υποέργου 1: Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π)»

Θέμα 5

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 61/2020 μελέτης με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του Υποέργου 2: Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για τη διεύρυνση της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και εμπέδωση αντισεισμικής συμπεριφοράς»

Θέμα 6

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

Θέμα 7

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 8

Περί πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών

Θέμα 9

Περί διενέργειας ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την ανάδειξη της παλαιάς γεννήτριας και του περιβάλλοντος χώρου στον οικισμό Θεοδώριανα της Δ.Ε. Θεοδωριάνων

Θέμα 10

Περί διενέργειας ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύνταξης μελέτης: «Μελέτη βιοκλιματικής  αναβάθμισης κοινόχρηστων  δημοτικών υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»