Πρόσκληση σύγκλησης 17ης/15-12-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 15η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.00 μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς καιτις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α. και 60249/22.9.2020.

 

Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020

2.

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Βουργαρελίου » του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

3.

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Ομαλής στη θέση “Δρακότρυπα” Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4.

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου:(4η Παράταση) για το Υποέργο «Διαμόρφωση  χώρου παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης  με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στον οικισμό Αγνάντων, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» Α/Α 2 της Πράξης 5001122

5.

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου:(3η Παράταση) για το Υποέργο «Βιοκλιματική ανάπλαση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» Α/Α 1 της Πράξης 5001122

6.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ουΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Ομαλής στην θέση “Δρακότρυπα” T.K. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ουΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Μεσούντας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής  οικισμών στην Τ.Κ.Καψάλων » του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης – Βελτίωση υδρομάστευσης και προσβάσεων στον οικισμό Σκαρπάρι της Τ.Κ.Θεοδωριάνων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

11.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα  Αγίου Χαραλάμπους Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

12.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών τζουμέρκων

13.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από οικισμό Παλαιοχωρίου διαμέσου Γκούρας προς οικισμό Παναγιάς Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

14.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων».

15.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Τετρακώμου Δ.Ε. Aθαμανίας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων».

16.

ΘΕΜΑ

Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ - Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων, στη θέση «Βαθύκαμπος» Φτέρη της Τ.Κ. Κεντρικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

17.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 59/2020 του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»

18.

ΘΕΜΑ

Ανάκληση της 253/2020 Απόφασης με τίτλο: «Περί χορήγησης άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος, στην εταιρεία εμφιάλωσης νερού “NΕΡΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ” στην Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

19.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης μετά από κατολίσθηση για την προστασία οικιών στον οικισμό “Παλαιοχώρι” της  Τ.Κ. Αθαμανίου»

20.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων ανάντη Γέφυρας Σγάρας  Τ.Κ.Καταρράκτη (προστασία οικίας Αγγέλη)»

21.

ΘΕΜΑ

Περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος οικήματος, στην θέση «Παναγιά»της Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

22.

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού μελών της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18, για τηνεκμίσθωση οικήματος, στην θέση «Παναγιά»της Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

23.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου και εγκρισης πίστωσης δαπάνης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκώνστο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων