Πρόσκληση σύγκλησης 32ης/15-12-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 14:00μμ έως 15:00μμ, «δια περιφοράς», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα τα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση τα υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη εποχικών και εκτάκτων αναγκών

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»

Θέμα 3

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων Κάτω Αθαμανίου, Τετρακώμου και Καψάλων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 5

Περί επέκτασης δικτύου ΦΟΠ - τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, στη θέση «Βαθύκαμπος» Φτέρη της Τ.Κ. Κεντρικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 6

Περί ορισμού υπολόγου ΧΕΠ