Πρόσκληση σύγκλησης 31ης/15-12-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, «δια περιφοράς», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα τα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση τα υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωση – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 2

Περί έγκρισης προϋπολογισμού 2021 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 3

Περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 200/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την μίσθωση δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Βλάγκαδα (αποθήκη) ΤΚ Καταρράκτη»