Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ

Θέµα: Δηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

 

Το Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων κατ’ εφαρµογή:

1. Της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

2. Της Απόφασης του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’)

προτίθεται να προβεί σε δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτιωτικά έργα δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΤΚ Βουργαρελίου», προϋπολογισµού 103.900,00€.

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2018) - ΣΑΕ 01600098.

Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης, µέσω του µητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, θα γίνει την Δευτέρα, 07/12/2020 και ώρα 10:15πµ, στο Βουργαρέλι Άρτας, για την επιλογή µελών επιτροπής διαγωνισµού του ως άνω έργου.

Το παρόν θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών (www.ggde.gr) µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής Μη.Μ.Ε.Δ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 221 παρ. 10 και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (www.dhmosktzoumerkwn.gr).