Πρόσκληση σύγκλησης 23ης/09-10-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ, κεκλεισμένων των θυρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση της υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Ν. Άρτας) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ- ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010 «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων»)

Θέμα 2

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 00-6073 με τίτλο: «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια»

Θέμα 3

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 00-6434.001 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»

Θέμα 4

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 00-6443.001 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών»

Θέμα 5

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 00-6463.002 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες (κτηματολογίου)»

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»

Θέμα 7

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτιωτικά έργα δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΤΚ Βουργαρελίου»

Θέμα 8

Περί ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων