Πρόσκληση σύγκλησης 12ης/29-09-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια ζώσης - κεκλεισμένων των θυρών», την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς καιτην Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α.

Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.      

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020                 

2.      

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας (3η παράταση) του υποέργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στον οικισμό Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», Α/Α2 της Πράξης με MIS5001122

3.      

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Μεσούντας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4.      

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Γκοφρίτο στην Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5.      

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Περιτοίχιση Νεκροταφείου Αβαρίτσας Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6.      

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα αποκατάστασης υποδομών Δ.Ε. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7.      

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας(2η Παράταση) του υποέργου:«Βιοκλιματική  ανάπλαση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»,  Α/Α 1 της Πράξης με MIS5001122

8.      

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Ομαλής στη θέση ‘’Δρακότρυπα’’ Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9.      

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων για την προστασία κατοικιών καθώς και την αποκατάσταση βατότητας οδικών τμημάτων λόγω των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ.Καταρράκτη Άρτας μετά των οικισμών της»

10.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ.Καταρράκτη»

11.  

ΘΕΜΑ

Περί λύσης Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και της Εταιρείας  WINDΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ

12.  

ΘΕΜΑ

Περί τροποποίησης της 255/2018 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Επί εκμίσθωσης  χώρου στην Τ.Κ. Καταρράκτη για την εγκατάσταση κόμβου, από την εταιρεία Rural”

13.  

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος Πολιτιστικών Συλλόγων Κυψέλης για Παραχώρηση κατά χρήση του Α’ ορόφου του Κοινοτικού γραφείου Κυψέλης (πρώην Κοινοτικό γραφείο)

14.  

ΘΕΜΑ

Περί μίσθωσης Δημοτικού κτηρίου στην κεντρική πλατεία Αγνάντων της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

15.  

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής χρηματοδότησης  από το ΥΠ.ΕΣ., ποσού 130.000 €για την πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες

16.  

ΘΕΜΑ

Περί αιτήματος Συνεταιρισμού Θεοδωριάνων

17.  

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού εκπροσώπου για την επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό “Αλώνι – Χιόνι” Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη»

18.  

ΘΕΜΑ

Περί ένταξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Πρόγραμμα (του ΟΑΕΔ) επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας  55-67 ετών

19.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

20.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Κάτω Γραικικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

21.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Εσωτερικής Οδοποιίας της Τ.Κ. Κάτω Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων                                                  

22.  

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2020 (Γ’ κατανομή)

23.  

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης για  επισκευή και συντήρηση σχολικών τους  κτιρίων, 2020

24.  

ΘΕΜΑ

Περί κατανομής πίστωσης ποσού  10.095,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των  σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης έτους  2020

25.  

ΘΕΜΑ

Γνωμοδότηση για τα ετήσια προγράμματα έργων και εργασιών Ανάπτυξης της Δασοπονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

26.  

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής απόφασης του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχείρισης –Συνιδιοκτησίας Δάσους και Χορτονομής Αθαμανίου – Κάτω Αθαμανίου Άρτας

27.  

ΘΕΜΑ

Περί μίσθωσης Δημοτικού κτηρίου (πρώην αποθήκη Συν/σμού στα Βλάγκαδα) στην Τ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

28.  

ΘΕΜΑ

«Περί χορήγησης άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος, στην εταιρεία εμφιάλωσης νερού “NΕΡΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ” στην Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

29.  

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπών  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

30.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισηςμελέτης 46/2020 του έργου: «Βελτιωτικά έργα Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ