Πρόσκληση σύγκλησης 21ης/08-09-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ, με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση της υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί αποδοχής δωρεάς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θέμα 2

Περί αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης της ΚΕΔΕ με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό

Θέμα 3

Περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτιωτικά έργα ΔΕ Αγνάντων – ΔΕ Μελισσουργών»

Θέμα 6

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτιωτικά έργα δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΤΚ Βουργαρελίου»