Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου