Επικύρωση αποτελεσµάτων επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισµού σχολικών µονάδων και τοποθέτηση τους σε σχολεία .