Πρόσκληση σύγκλησης 11ης/29-08-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

    Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια ζώσης - κεκλεισμένων των θυρών», την 29η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς και την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α.

Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.        

ΘΕΜΑ

Ορισμός εκπροσώπων της Γ.Γ.Α. της κοινής επιτροπής για την παρακολούθηση της Σύμβασης του έργου: «Βελτιωτικά έργα Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας».

2.        

ΘΕΜΑ

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην 34η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020 των Μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.

3.        

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020.

4.        

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών από επαρχιακή οδό στη θέση «Κοτεζέλι» προς οικία Δημ. Νταλιάνη και Δημ. Τράμπα Τ.Κ. Ανεμορράχης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας.

5.        

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας των λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής Πλατείας Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

6.        

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

7.        

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης κοινοτικού κτιρίου Τ.Κ. Μικροσπηλιάς» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

8.        

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: « Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

9.        

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 3393/13-08-2020 απόφασης Δημάρχου, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μίσθωση μηχανήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων κατά διαστήματα από 09/08/2020 έως 12/08/2020

10.    

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης της αναπλήρωσης του μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου (ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού) στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

11.    

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελετών προμήθειας εξοπλισμού μέσων πυροπροστασίας – μελετών πυροπροστασίας που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Κεντρικών Τζουμέρκων» του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ

12.    

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών οικισμών ΤΚ Γραικικού»

13.    

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην ΤΚ Κτιστάδων»

14.    

ΘΕΜΑ

Ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Αποφ.17/2020)

15.    

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης κοινοτικού κτιρίου Τ.Κ. Μικροσπηλιάς» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

16.    

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Κάτω Γραικικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

17.    

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Ομαλής στη θέση «Δρακότρυπα» ΤΚ Βουργαρελίου»

18.    

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

19.    

ΘΕΜΑ

Γνωμοδότηση σχετικά με την απαλλοτρίωση των εκτάσεων του έργου: «Επείγουσα μελέτη νέας γέφυρας επί της 2ης επαρχιακής οδού στον Άραχθο ποταμό»

20.    

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην ΤΚ Βουργαρελίου»

21.    

ΘΕΜΑ

Συζήτηση επί προβλημάτων ύδρευσης στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ