Πρόσκληση σύγκλησης 20ης/26-08-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ, κεκλεισμένων των θυρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση της υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021

Θέμα 2

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 3

Περί έγκρισης του πρακτικού 1 του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»