Πρόσκληση σύγκλησης 19ης/18-08-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΡΘΗ)

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ, κεκλεισμένων των θυρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση της υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:  «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης των ΔΕ Αθαμανίας – ΔΕ Θεοδωριάνων»

Θέμα 2

Περί λήψης απόφασης για την άσκηση αίτησης θεραπείας επί της υπ’ αριθμ. 84014/20-07-2020 απόφασης επιβολής προστίμου  έξι χιλιάδων (6.000€) τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων για παραβίαση των όρων της Απόφασης Σ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. χορήγησης Άδειας Χρήσης Ύδατος με αρ.35232/05-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΓ7ΧΟΡ1Γ-Ρ55) «Χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος για μικτή χρήση, αγροτική-βιομηχανική χρήση (άρδευση, έμμεση χρήση) για άρδευση ιδιωτικών εκτάσεων περίπου ογδόντα (80) στρ και τη λειτουργία νερόμυλου, μέσω δημοτικού δικτύου άρδευσης, από δύο (2) σημεία του ποταμού Αβαριτσιώτη, παραπόταμου του Σαραντάπορου, στην Τ.Κ. Παλαιοκάτουνου, της Δ.Ε. Αθαμανίας, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 3

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και εντολή ενέργειας νομίμων για την  υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αναφορικά με την αγωγή του Αντώνιου Σβεντζούρη του Γεωργίου κατά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ενώπιων του Ειρηνοδικείου Άρτας

Θέμα 4

Περί έγκρισης πληρωμής παραβόλου για την ανανέωση κάρτας ταχογράφου του οδηγού απορριμματοφόρου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Δημήτριου Συγγούνα

Θέμα 5

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και εντολή ενέργειας νομίμων για την  υπεράσπιση των δικαιωμάτων δημοτικού υπαλλήλου ενώπιων της κας Ανακρίτριας Άρτας

Θέμα 6

Περί έγκρισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 7

Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων – ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

Θέμα 8

Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων – ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ»

Θέμα 9

Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων – ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

Θέμα 10

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής

Θέμα 11

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 12

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και υδρομάστευσης ΔΕ Αθαμανίας»

Θέμα 13

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείου Καταρράκτη ΤΚ Καταρράκτη»

Θέμα 14

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης Πνευματικού Κέντρου Μικροσπηλιάς»

Θέμα 15

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Καταρράκτες – Θεοδωριάνων»