Πρόσκληση σύγκλησης 18ης/04-08-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ, κεκλεισμένων των θυρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση της υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:  «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης των ΔΕ Αγνάντων – ΔΕ Μελισσουργών»

Θέμα 2

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:  «Αποκατάσταση βατότητας οδών Δ.Ε. Αθαμανίας»

Θέμα 3

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια:  «Προμήθεια compactμονάδας επεξεργασίας Ι.Π. 50 ατόμων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

Θέμα 5

Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικής χαράς, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

Θέμα 6

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»

Θέμα 7

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 8

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και υδρομάστευσης ΔΕ Αθαμανίας»

Θέμα 9

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείου Καταρράκτη ΤΚ Καταρράκτη»

Θέμα 10

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης Πνευματικού Κέντρου Μικροσπηλιάς»

Θέμα 11

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Καταρράκτες – Θεοδωριάνων»

Θέμα 12

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ

Θέμα 13

Περί διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού εκσκαφέα φορτωτή - κεφαλή καταστροφέα»