Πρόσκληση σύγκλησης 17ης/27-07-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ, κεκλεισμένων των θυρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση της υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικού δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση τμήματος πλατείας Αγίων Αναργύρων, οικισμού Παλαιοκατούνου ΤΚ Παλαιοκατούνου

Θέμα 2

Περί ορισμού υπαλλήλου ως υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Θέμα 3

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και εντολή ενέργειας νομίμων για την  υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αναφορικά με την αγωγή της εταιρείας MULTIIKE κατά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων

Θέμα 4

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και εντολή ενέργειας νομίμων για την  υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αναφορικά με την αγωγή του Θεόδωρου Πλεύρη του Σωτηρίου κατά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ενώπιων του Ειρηνοδικείου Άρτας

Θέμα 5

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020