Πρόσκληση σύγκλησης 10ης/27-07-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

    Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια ζώσης - κεκλεισμένων των θυρών», την 27η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς καιτην Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α.

Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης των τριμηνιαίων εκθέσεων υλοποίησης του προϋπολογισμού ∆’ τριµήνου του έτους 2019 & Α’ Τριµήνου του έτους 2020, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

2.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020

3.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στον οικισμό Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» Α/Α2 της Πράξης: «Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5001122

4.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών στην Τ.Κ. Βουργαρελίου (αντιπλημμυρική προστασία)»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

5.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

6.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οδών στην Τ.Κ. Καψάλων»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

7.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Άμεση κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης μετά από κατολίσθηση για την προστασία οικιών στον οικισμό “Παλαιοχώρι” της Τ.Κ. Αθαμανίου»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

8.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων ανάντη Γέφυρας Σγάρας Τ.Κ. Καταρράκτη (προστασία οικίας Αγγέλη)»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

9.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Τετρακώμου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

10.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

11.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Αγίου Χαραλάμπους, Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

13.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 35/2020 μελέτης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης Πνευματικού Κέντρου Μικροσπηλιάς» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

14.

ΘΕΜΑ

Περί απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων, σε τμήμα κεντρικής δημοτικής οδού Τ.Κ. Αγνάντων  κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (από το Κατάστημα Κώστα Δημητρίου έως οικία  Τσιμπέρη Γεωργίου)

15.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 38/2020 μελέτης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Καταρράκτες Θεοδωριάνων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

16.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος Τριαντάφυλλου Χαράλαμπου για τοποθέτηση παροχής νερού στο «Ορειβατικό Καταφύγιο Πραμάντων»

17.

ΘΕΜΑ

Χορήγηση άδειας πώλησης ζαχαρωδών προϊόντων και παιχνιδιών, στην “θέση Παναγιά” της Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

18.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του 2ου Υποέργου: «Εξοπλισμός παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας Κουκουλίων» της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κουκουλίων», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949112 ΑΠ

19.

ΘΕΜΑ

Κατάθεση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας και ορισμός υπευθύνων κίνησης του λογαριασμού

20.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα, θέση Αγία Κυριακή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

21.

ΘΕΜΑ

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στο κέντρο του οικισμού Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

22.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής  Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Πιστοποίηση παιδικών χαρών – συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού» 

23.

ΘΕΜΑ

Περί ακύρωσης της 317/2019 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας των λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής Πλατείας Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. Άρτας

24.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Αθαμάνιο - Θεοδώριανα, στη θέση Αγία Κυριακή» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

25.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

26.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Εσωτερικής Οδοποιίας της Τ.Κ. Κάτω Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

27.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παραχώρησης δεξαμενής νερού 25m3  στoΞενοδοχείο «Κοφερίτα» στην Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

28.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής δωρεάν επέκτασης δημοτικού φωτισμού  πλησίον του Ξενοδοχείου «Κοφερίτα», στην Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

29.

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού της πράξης με τίτλο: «Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλώμενα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα» και των υποέργων της: Υποέργο 1: «Βιοκλιµατική ανάπλαση πρώην ∆ηµαρχείου Αγνάντων»

Υποέργο 2:«Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στον οικισμό Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Υποέργο 3:«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

Υποέργο 4: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικής χαράς, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

Υποέργο 5:«Προμήθεια compact μονάδος επεξεργασίας λυμάτων ΙΠ 50 ατόμων»

30.

ΘΕΜΑ

Περί αίτησης Γιώτη Ελπίδας, κατοίκου Θεοδωριάνων

31.

ΘΕΜΑ

Περί κατεδάφισης Δημοτικής βρύσης στον οικισμό Μικροσπηλιάς της Τ.Κ. Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ