Ανακοίνωση – Πρόσκληση Δ/νσης Δασών Άρτας

 Η Δ/νση Δασών Άρτας καλεί τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα  γραφεία  της  (Περ.  Οδός  &  Δημητρίου  2)  για  την  προσκόμιση  των σχετικών πράξεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση - πρόσκληση που επισυνάπτεται.