Πρόσκληση σύγκλησης 16ης/10-07-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ, κεκλεισμένων των θυρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση της υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 2

Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές κοινότητες