Πρόσκληση σύγκλησης 15ης/08-07-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00μμ, κεκλεισμένων των θυρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση της υπ’ αριθ. 163/33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικής χαράς, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την: «Προμήθεια compact μονάδος επεξεργασίας λυμάτων ΙΠ 50 ατόμων»

Θέμα 4

Περί εξειδίκευσης δαπάνης, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων περιλήψεων διακηρύξεων σε εφημερίδες

Θέμα 5

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτιωτικά έργα ΔΕ Αγνάντων – ΔΕ Μελισσουργών»

Θέμα 6

Περί εξέτασης ένστασης επί της υπ’ αριθμ. 92/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 7

Περί ανοίγματος λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Θέμα 8

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών ΔΕ Αθαμανίας»

Θέμα 9

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων του ΚΑ 70-7135.007 με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Θέμα 10

Περί υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας