Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) ατόμων

 

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) ατόμων διάρκειας έως και τις 13/09/2020 και σε περίπτωση παράτασης των έκτακτων μέτρων εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 έως 4 μήνες και συγκεκριμένα:

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Αριθμός

Χρονική

διάρκεια

1.

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

 

1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης)  

       8

Έως 13/9/2020

 

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 είναι ανάγκη να προσλάβουμε προσωπικό για την υποστήριξη των υπηρεσιών αλληλεγγύης και πρόνοιας, καθαριότητας και τεχνικών έργων που  παρέχονται στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19.

 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Βουργαρέλι Άρτας, Τ.Κ.:47045 στο Τμήμα Προσωπικού  καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: info@dhmosktzoumerkwn.gr έως την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων www.dhmosktzoumerkwn.gr.