ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

    

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                         Βουργαρέλι    25-04-2023

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                          Αριθ. Πρωτ.:   1578

Ταχ. Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215

Email: lamkon@dhmosktzoumerkwn.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.            Τις διατάξεις του άρθρου 212  του Ν.3584/2007

2.              Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.                                                                   

3.              Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009

4.              Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του Συντάγματος

5.              Την υπ’αριθμ.: 196052/8934/12-12-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

6.              Την υπ’ αριθμ.: Α2734/14-12-2022 με ΑΔΑ: 643Ω46ΝΠΙΘ-ΞΒΡ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για το διάστημα από 12-12-2022 έως 12-06-2023.

7.               Την υπ΄αριθμ.:74/04.04.2023 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού (δίμηνης διάρκειας) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων».

8.              Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (δίμηνης διάρκειας) συνολικού αριθμού  επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα : τριών (3) ατόμων στις Δ.Ε. Αγνάντων και Μελισσουργών και (4) τεσσάρων στις Δ.Ε. Αθαμανίας και Θεοδωριάνων.

 

Ειδικότητα

Χρονική Διάρκεια Απασχόλησης

Αριθμός Ατόμων

 

 

 

 

 

 

Εργάτες/εργάτριες/εργατοτεχνικό προσωπικό

 

 

2 μήνες

 

7

         

          Από τις 03-04-2023 έως και τις 07-04-2023, εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες) με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές στο δημοτικό οδικό δίκτυο και σε κοινόχρηστους χώρους. Οι ζημιές αυτές προκλήθηκαν από έλλειψη τεχνικών έργων κυρίως στο οδικό δίκτυο (σωληνωτά – πλακοσκεπείς οχετοί – τοιχεία αντιστήριξης). Τα όμβρια ύδατα ως εκ τούτου προξένησαν ζημιές στο κατάστρωμα των δρόμων και απεκόπη η πρόσβαση των κατοίκων σε ορισμένες συνοικίες. Επιπλέον, η έλλειψη συντήρησης και καθαρισμού των τάφρων και των φρεατίων, σε θέσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση μηχανικών μέσων και απαιτείται εργατοτεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας, επιβάρυνε την υφιστάμενη κατάσταση και συνέβαλε στην πρόκληση των ανωτέρω ζημιών.

          Με την υπ’ αριθμ. 196052/8934/12-12-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για το διάστημα από 12-12-2022 έως 12-06-2023.

          Στο Δήμο μας, το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν, στο σύνολο της έκτασης του Δήμου, το διάστημα αυτό για την αποκατάσταση των ζημιών και για την εκτέλεση προληπτικών εργασιών αποφυγής πλημμυρών.

           

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 

2)Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα  τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

 

 

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  από 27/04/2023 έως 04/05/2023. (Δ/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη Διαύγεια.

                                                     

 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ