ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                     Βουργαρέλι    20-02-2023

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                      Αριθ. Πρωτ.:    598

Ταχ. Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.            Τις διατάξεις του άρθρου 206  του Ν.3584/2007

2.              Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.                                                                   

3.              Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009

4.              Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του Συντάγματος

5.              Την υπ’ αριθμ.: Α2734/14-12-2022 με ΑΔΑ: 643Ω46ΝΠΙΘ-ΞΒΡ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για το διάστημα από 12-12-2022 έως 12-06-2023.

6.              Την υπ’αριθμ.: 196052/8934/12-12-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

7.               Την υπ΄αριθμ.: 339/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών».

8.              Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα:

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

 

 

 

 

 

 

Εργάτες/εργάτριες/εργατοτεχνικό προσωπικό

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας έως και την 12/06/2023

 

2

         

          Από τις 09-12-2022 έως και τις 12-12-2022, εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες) με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές στο δημοτικό οδικό δίκτυο και σε κοινόχρηστους χώρους. Οι ζημιές αυτές προκλήθηκαν από έλλειψη τεχνικών έργων κυρίως στο οδικό δίκτυο (σωληνωτά – πλακοσκεπείς οχετοί – τοιχεία αντιστήριξης). Τα όμβρια ύδατα ως εκ τούτου προξένησαν ζημιές στο κατάστρωμα των δρόμων και απεκόπη η πρόσβαση των κατοίκων σε ορισμένες συνοικίες. Επιπλέον, η έλλειψη συντήρησης και καθαρισμού των τάφρων και των φρεατίων, σε θέσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση μηχανικών μέσων και απαιτείται εργατοτεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας, επιβάρυνε την υφιστάμενη κατάσταση και συνέβαλε στην πρόκληση των ανωτέρω ζημιών.

          Με την υπ’ αριθμ. 196052/8934/12-12-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για το διάστημα από 12-12-2022 έως 12-06-2023.

          Στο Δήμο μας, το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν, στο σύνολο της έκτασης του Δήμου, το διάστημα αυτό για την αποκατάσταση των ζημιών και για την εκτέλεση προληπτικών εργασιών αποφυγής πλημμυρών.   

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 

2)Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα  τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

 

4) Oµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Ή

 οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης    κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής

Ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

 

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  από 21/02/2023 έως 28/02/2023. (Δ/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη Διαύγεια.

                                                     

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ