Πρόσκληση σύγκλησης 1ης/13-04-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Ν. Άρτας

Καλείσθε να συμμετέχετε στην μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», Ειδική Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι, την 13η του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

 

Θέμα 1

Ενέργειες στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2022

 

Ο Πρόεδρος του Σ.Τ.Ο.

 

 

 

Χρήστος Χασιάκος