Πρόσκληση σύγκλησης της 46ης/29-12-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης εκθέσεων ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014,2015,2016 του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 2

Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2020 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 3

Περί έγκρισης των πινάκων της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 34574/05-07-2018 Κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 4

Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων έτους 2022 προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012

Θέμα 5

Περί έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 6

Περί έγκρισης των τριμηνιαίων εκθέσεων υλοποίησης του προϋπολογισμού

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χασιάκος