ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2 ΜΗΝΕΣ)

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                                                           Βουργαρέλι, 05/08/2021

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  3868

Ταχ. Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215

FΑΧ: 2685022322

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(2μηνες)

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

           Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206  του Ν.3584/2007
  2. Τις διατάξεις του άρθρου14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.  4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.
  4.  Την υπ΄αριθμ.:183/2021 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας».
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας , τριών ατόμων και συγκεκριμένα:

 

Ειδικότητες

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

 

 

 

 

 

 

Εργατών καθαριότητας

 

 

2 μήνες

 

2

 

Οδηγού με δίπλωμα Γ ή Δ Κατηγορίας

 

 

2 μήνες

 

1

         

          Λόγω εκτάκτων αυξημένων αναγκών στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων είναι απαραίτητη η πρόσληψη δύο ατόμων  με ειδικότητα εργατών καθαριότητας  για την αποκομιδή απορριμμάτων ως πλήρωμα απορριμματοφόρoυ και ενός οδηγού για το απορριμματοφόρο, διότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει επαρκές  προσωπικό αυτών των ειδικοτήτων.

  

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

2)Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα  τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

             

Για την ειδικότητα των Οδηγών:

1) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ ή Δ κατηγορίας

 

2) Oµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Ή

 οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλος αναγνωρισμένης    κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής

Ή

Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

ΚΑΙ

3)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δ/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη Διαύγεια.

 

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ