ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Έχοντας υπ’ όψιν:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)»
 • Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 31/36567/10.05.2019 ΥΠ.ΕΣ.
 • Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 63828/13.09.2019 ΥΠ.ΕΣ.
 • Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

 

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη ειδικότητας «Πολιτικού Μηχανικού», με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες και εξειδικευμένες συμβουλές σε θέματα μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι η:

 • Σύνταξη  µελετών,  διενέργεια  αυτοψιών  και  επίβλεψη  κατασκευής  τεχνικών έργων
 • Σύνταξη  και ο  έλεγχος  Αναλυτικών  επιµετρήσεων,  Επιµετρητικών  σχεδίων, παραλαβή αφανών εργασιών, Πρωτοκόλλων Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδος, Πιστοποιήσεις έργων, Τελικών Επιµετρήσεων, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων.
 • Σύνταξη σχεδίων σε ηλεκτρονική µορφή 
 • Ειδίκευση στο αντικείµενο «Υδραυλική Μηχανική»

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμούπου προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007)
 • Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος), (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
 • Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007)
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007)

Β)Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου  ειδικότητας   ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  της   ηµεδαπής   ή   ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής με ειδίκευση στην «Υδραυλική Μηχανική»

Γ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον καλή γνώση)

Δ) Γνώσεις υπολογιστών και σχεδιαστικού προγράµµατος (πχ AUTOCAD κλπ)

Ε) Να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία στο αντικείμενο των εργασιών που θα ασκήσουν, και αναφέρονται παραπάνω, τουλάχιστον τριών ετών.

Η πλήρωση της θέσης του ειδικού συνεργάτη, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση, όπως προβλέπεται ρητώς στην παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στο πρωτόκολλο του Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, στο Βουργαρέλι, ΤΚ 47045 (αρμόδιος υπάλληλος: κα. Δέσποινα Ψυχογιού, τηλ. 2685360219) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μία εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού.

                                                                            

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ