Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Σε κάθε δήμο συνιστάται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. (παρ.1 άρθρο 70Α Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4604/19)

 

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκειμένου να συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας καλεί:

α) τους Συλλόγους Γονέων του δήμου να υποδείξουν έναν (1) εκπρόσωπο

β) τους επαγγελματικούς φορείς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου μας, να υποδείξουν έναν (1) εκπρόσωπο

β) τους τοπικούς γυναικείους συλλόγους ή μη κυβερνητικές οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων, να υποδείξουν έναν (1) εκπρόσωπο