Αποφάσεις της 9ης/08-05-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θέμα 1

ΑΑ 68

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών  και κατακύρωση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης)

Θέμα 2

ΑΑ 69

Περί σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2020 για την διάθεση τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»

Θέμα 3

ΑΑ 70

Περί τροποποίησης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης (ΑΠ 14433/28-02-2020) της Πράξης: «Κατασκευή νέου γηπέδου 5 x 5 Βουργαρελίου»

Θέμα 4

ΑΑ 71

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για ζημιά που υπέστη η οικία του Παύλου Αντωνίου του Ιωάννη από πτώση δένδρου

Θέμα 5

ΑΑ 72

Περί εισήγησης αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 6

ΑΑ 73

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων έργων για το έτος 2020 (συνοπτικοί διαγωνισμοί)