Αποφάσεις της 8ης/04-05-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής