Αποφάσεις 3ης/7-02-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου