ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΡΙΑ (3)