Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Αθαμανίας και Δ.Ε. Θεοδωριάνων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης για την εργασία «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της  Δ.Ε. Αθαμανίας και Δ.Ε.  Θεοδωριάνων» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 64.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται Βουργαρέλι Ν. Άρτας, την  1-6-2016 ημέρα Τετάρτη

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού  09.30π.μ.

Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των 1.041,00 €.

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 μήνες μετά την υπογραφή αυτής 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Δημοτικό Κατάστημα στο Βουργαρέλι κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ.  (αρμόδιος κ. Ιωάννης Μαυρίκης) Τηλέφωνο 2685360225  FAX2685022223.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται και πρωτοκολλείται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι πέντε ημέρες προ της λήξης κατάθεσης των προσφορών

Για την παραλαβή των εγγράφων καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων  το ποσό των είκοσι (20) ευρώ: με κατάθεση στο ταμείο του Δήμου.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ