Διακήρυξη της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: Ολοκλήρωση Δικτύου Ύδρευσης ΤΚ Βουργαρελίου

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύττει ότι την 31η του μηνός  Μαΐου του έτους 2016  ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο  Βουργαρελίου, στο Βουργαρέλι, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4072/12, Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01,Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, Ν.4250/2014, Ν. 4278/2014 &Ν. 4281/2014 κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του Έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ»

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Υδραυλικά με προϋπολογισμό 32.716,98 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

β) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό  7.741,14 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 7/2016 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ανέρχεται στο ποσό των 40.458,12 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση,Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 52.000,0 0ΕΥΡΩ  (με αναθεώρηση, Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Βουργαρέλι, μέχρι τις 26/05/2016.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.  Εγγεγραμμένες  

α.1.         Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω ανεξάρτητα από την έδρα τους για έργα κατηγορίας Υδραυλικά

α.2.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν και  στην Α1 τάξη και άνω ανεξάρτητα από την έδρα τους για έργα κατηγορίας Οικοδομικά 

β.             Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.             Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Εγγεγραμμένες  στα  οικεία  πρώην  Νομαρχιακά  Μητρώα  ήτοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). για  έργα «Υδραυλικά» & «Οικοδομικά»

εργοδηγών  πτυχιούχων  μέσων  Τεχνικών  Σχολών  ή  αδειούχων  Επιχειρηματιών  με τουλάχιστον εξαετή εμπειρία, ή Εμπειροτεχνών με τουλάχιστον οκταετή εμπειρία, ή Τεχνολόγων Μηχανικών (πτυχιούχων ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ) με τουλάχιστον τριετία από την λήψη του πτυχίου τους.

                Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους[1], υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ[2] (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 199, παρ. 2γ περ. ββ του Ν 4281/2014 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

                Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

                Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη   Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας «Υδραυλικά», με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 42.

                Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην  τάξη  Α1  του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας«Οικοδομικά»με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)[3].

          Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2%επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α.και την αναθεώρηση δηλαδή  809,16 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μηνών.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δύο  (2) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου (κωδ: 25-7312.005)

Δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Μαυρίκης (τηλ.:2685360225 , Φαξ:2685022223) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Βουργαρέλι , 10/05/2016

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Μαρίνος Γαρνέλης[1]                 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ).

[2]                 .

[3]                          Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται.