Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας, προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (73.800,00) ευρώ με το Φ.Π.Α. 23%.

Ημερομηνία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού ορίζεται η 24/05/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10.00π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στο Βουργαρέλι Άρτας.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται, οι οποίοι βάση της κείμενης νομοθεσίας μπορούν να διαθέσουν προσωπικό και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή σε αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε 0,5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της υπηρεσίας  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 300,00€ και θα έχει ισχύ για τριάντα (30) ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2685360222).

 

Βουργαρέλι, 10-05-2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Μαρίνος Γαρνέλης