Πρόσκληση σύγκλησης 13ης/22-06-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 10 ΠΝΠ - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)

 

Καλείστε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα γίνει «δια περιφοράς» την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00π.μ. και ώρα λήξης 11:00π.μ., σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και της διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς και  της Εγκυκλίους 18318/13-3-2020 και 20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή προστίμου νομιμοποίησης αυθαίρετης κατασκευής επί του δημοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων (οριστική υπαγωγή)

Θέμα 3

Περί εξειδίκευσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή τέλους δικαιώματος δήλωσης κτηματολογίου

Θέμα 4

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 32/2020 μελέτης «Προμήθεια  εξοπλισμού περιβαλλοντικής  αναβάθμισης κτιριακής εγκατάστασης και αύλιου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 33/2020 μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Σχολείου Βουργαρελίου»

Θέμα 6

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 34/2020 μελέτης «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλιου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 7

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής δημοπρασιάς για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 8

Περί εισήγησης χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στη θέση Γωνιά της ΤΚ Κάτω Αθαμανίου

Θέμα 9

Περί πρόσληψης οκτώ (8) ατόμων στο πλαίσιο λήψης μέτρων κάλυψης αναγκών αντιμετώπισης COVID-19

Θέμα 10

Περί πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων στο πλαίσιο της κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020

Θέμα 11

Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχήματος πλύσης κάδων (ΜΕ 84111), λόγω άμεσης ανάγκης επισκευής και συντήρησης, έλλειψης συνεργείου στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης του κοροναϊού COVID-19 (έκτακτη ανάγκη).

 

Η διαδικασία της «διά περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνει ως εξής:

·        Κάθε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.

·        Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: info@dhmosktzoumerkwn.gr) ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, την Παρασκευή,  26-06-2020 και ώρα 10:00πμ – 11:00πμ.

·        Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.

·        Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση κάθε θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών.