Πρακτικό της υπ' αριθμ. 1/2020 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Στις 30/01/2020 συνεδρίασε, στο Δημοτικό Κατάστημα στο Βουργαρέλι, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για την διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2020.

 

Συνημμένα θα βρείτε το πρακτικό της υπ' αριθμ. 1/2020 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσηςτου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.