Πρόσκληση σύγκλησης 2ης/30-01-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2020