Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (1η Συνεδρίαση 30/01/2020)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Βουργαρέλι, την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Εισήγηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167)

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Ιωάννης Χάιδιος