Πρόσκληση σύγκλησης 1ης/21-01-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:30μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

Θέμα 1

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων (Απόφαση Δημάρχου 7265/30-12-2019)

Θέμα 2

Περί διάθεσης υπαλλήλου για την λογιστική υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 3

Περί παροχής γνωμοδότησης επί αίτησης δημότη