ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Έχοντας υπ’ όψιν:

-          Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

-          Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

-          Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)»

-          Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 31/36567/10.05.2019 ΥΠ.ΕΣ.

-          Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 63828/13.09.2019 ΥΠ.ΕΣ.

-          Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

 

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη ειδικότητας «Πολιτιστικής Διαχείρισης», με σκοπό να συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτιστικής στρατηγικής, στην σωστή διαχείριση και αξιοποίηση του πολιτισμικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι:

-        ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η εξειδικευμένη εποπτεία της πολιτιστικής στρατηγικής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η κατάρτιση ολοκληρωμένων προτάσεων πολιτιστικής ανάπτυξης και η αξιοποίηση ευκαιριών για συνέργειες και χρηματοδοτήσεις στον τομέα του πολιτισμού

-        η προβολή και η διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων

-        η οργάνωση, η διαχείριση και η ανάδειξη των μουσείων και των μνημείων

-        ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης των πολιτιστικών στοιχείων

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμούπου προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει:

-        Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007)

-        Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος), (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)

-        Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007)

-        Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)

-        Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)

-        Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007)

Β)Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής κλάδου «Πολιτιστικής Διαχείρισης»

Γ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον καλή γνώση)

Δ) Ειδίκευση σε θέματα πολιτισμού, που αποδεικνύεται με επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Η πλήρωση της θέσης του ειδικού συνεργάτη, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση, όπως προβλέπεται ρητώς στην παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στο πρωτόκολλο του Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, στο Βουργαρέλι, ΤΚ 47045 (αρμόδιος υπάλληλος: κα. Δέσποινα Ψυχογιού, τηλ. 2685360219) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μία εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού.

                                                                            

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ