Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.