Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Με την υπ' αριθμ. 4791/03-09-2019 Απόφαση Δημάρχου, ορίζονται:

Α. οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με θητεία από 01-09-2019 μέχρι 28-02-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. τον κ. Γεώργιο Στασινό του Ξενοφώντα, Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Αθαμανίας και Θεοδωριάνων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω:

- κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.

β) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.

γ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

δ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του πάγιου εξοπλισμού του Δήμου σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

ε) Την εποπτεία και ευθύνη των τομέων της Καθαριότητας,  του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής στις Δημοτικές Ενότητες Αθαμανίας και Θεοδωριάνων και αναλυτικά:

-         Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της ως άνω εδαφικής περιφέρειας, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού

-         Την ευθύνη του ηλεκτροφωτισμού όλων των κοινόχρηστων χώρων και της οργάνωσης και διάθεσης του εξοπλισμού και των υλικών που κάθε φορά απαιτούνται για την λειτουργία του δικτύου

-         την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

-         το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

-         Την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

-         Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 

-         Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

-         Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

- καθ’ ύλην αρμοδιότητες

1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

-         την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. 

-         τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού

-         την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

-         τη λειτουργία των ΚΕΠ,

-         τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

-         τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

-         την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Καταστημάτων, επιχειρήσεων  και εμπορίου 

-         τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία τους

-         τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

-         τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης

-         γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Την εποπτεία και ευθύνη θεμάτων σχετικά με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

 

 

2. τον κ. Νικόλαο Τζουμάκα του Αλέξανδρου, Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Αγνάντων και Μελισσουργών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω:

- κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.

β) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.

γ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

δ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του πάγιου εξοπλισμού σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

ε) Την εποπτεία και ευθύνη των τομέων της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής στις Δημοτικές Ενότητες Αγνάντων και Μελισσουργών

-         Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της ως άνω εδαφικής περιφέρειας, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού

-         Την ευθύνη του ηλεκτροφωτισμού όλων των κοινόχρηστων χώρων και της οργάνωσης και διάθεσης του εξοπλισμού και των υλικών που κάθε φορά απαιτούνται για την λειτουργία του δικτύου

-         την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

-         το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

-         Την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

-         Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 

-         Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

-         Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

- καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως:

-         την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας) 

-         την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων προβολής και Τουρισμού

2. Την εποπτεία και ευθύνη θεμάτων σχετικά με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

3. τον κ. Δημήτριο Κανή του Κωσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

β) την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του προγραμματισμού, μελετών και επίβλεψης έργων, εκτέλεσης έργων οδοποιίας, εκτέλεσης κτιριακών έργων, εκτέλεσης έργων υπαίθριων χώρων, εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού, δικτύων, τεχνικών συνεργείων, προγραμματισμού και οργάνωσης μελετών - επίβλεψης έργων.

γ) την εποπτεία της διοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων δράσεων βελτίωσης ποιότητας ζωής των δημοτών.

δ) Την ευθύνη της οργάνωσης και της διάθεσης του εξοπλισμού και των υλικών που κάθε φορά απαιτούνται για την λειτουργία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

 

4. τον κ. Ευάγγελο Τσιάτσιο του Μάρκου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω:

α) Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

β) Την ευθύνη της κίνησης και της συντήρησης των οχημάτων

 

Ο Δήμαρχος διατηρεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-          Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

-          Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

-          Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού  και την τέλεση γάμων

-          Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Στασινού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Τζουμάκας

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Τζουμάκα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Τσιάτσιος

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ευάγγελου Τσιάτσιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κανής

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δημήτριου Κανή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Στασινός

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κανής που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Στασινό.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων www.dhmosktzoumerkwn.gr και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».