ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έχοντας υπόψη:

  • Άρθρο 243 Ν.3463/06
  • Άρθρο 65 του Ν.3852/2010
  • Άρθρο 113 του Ν.1892/90 όπως ισχύει
  • Άρθρο 36 του Ν.3699/08 καθαρισμός Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
  • Υπουργική απόφαση 2/18254/0022/34-2008 ΦΕΚ 672 τεύχος Β/174-2008),

( καθορισμός αμοιβής για τον καθαρισμό των σχολείων)

  • Τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 113του Ν1892/90, της παραγρ. 15 του αρθρ. 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις συμβάσεις έργου
  • Το αριθμ 606/670/48232 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης
  • Την αριθμ 1/2019 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση μιας (1) θέσης καθαρίστριας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της σχολικής μονάδας Δημοτικού Σχολείου Βουργαρελίου  για το υπόλοιπο του διδακτικού έτους 2018-2019 ήτοι μέχρι της 30-6-2019 , λόγω συνταξιοδότησης της έως τώρα καθαρίστριας της σχολικής μονάδας.

 

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΘΕΣΗ

1

Δημοτικό Σχολείο Βουργαρελίου

 

 

ΣΜΕ

ΜΙΑ(1)

Έργο της προσληφθείσας θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, του γραφείου των διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και του προαυλίου της παραπάνω σχολικής μονάδας.

 

   Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί, θα αφορά το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τις 30/06/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση αυτή, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση έως και τις 21-1-2019 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον υπεύθυνο υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κο Κουτσούκη Ιωάννη, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά

 

1.Αίτηση

2.Ταυτότητα

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4.Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

5.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

6.Βεβαίωση εμπειρίας

7.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει   η ενδιαφερόμενη υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα με άλλο σχολείο.

8. Εκκαθαριστικό Σημείωμα ετους 2017

 Η μοριοδότηση θα γίνει με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ .

Χρόνος ανεργίας : 200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών , με ανώτατο όριο τους 12 μήνες .

Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας : 50 μονάδες για κάθε τέκνο .

Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: 40 μονάδες για κάθε τέκνο .

Ανήλικα τέκνα : 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο.

Εμπειρία : 7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες . 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα .

 Ετήσιο εισόδημα του έτους 2017. Ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ, Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ: Τριάντα (30) μόρια

Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ, Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ: Είκοσι πέντε (25) μόρια

Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ, Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ: Είκοσι (20) μόρια

Α) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ, Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ: Δέκα (10) μόρια

Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ, Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: Μηδέν (0) μόρια.

 

   Κατάταξη υποψηφίων

 Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη.

Απασχόληση

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο Κουτσούκη Ιωάννη τηλ. 2685360228 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η ανακοίνωση  αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στον πίνακα ανακοινώσεων της ανωτέρω σχολικής μονάδας.

 

 

Η πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Αηδόνη - Αντωνάκη Παναγιώτα