ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων  έχοντας υπόψη :

-         τις διατάξεις του άρθρου 58 και της παρ.1 του άρθρου 60 του ν.3584/2007

-         τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007

-         το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ. 39429/30-7-2018

-         την απόφαση  Δημάρχου με αρ.πρωτ.647/21-2-2018

-         την απόφαση 142/2018 του Δ.Σ. του Δήμου για την αναγκαιότητα πρόσληψης πολιτικού μηχανικού

-         τον ΟΕΥ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων   

-         τις ανάγκες του Δήμου που δεν διαθέτει αυτή την εποχή υπάλληλο με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.3

 

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 28-2-2019, στις  ακόλουθες θεματικές ενότητες:

(a)    Σύνταξη μελετών,διενέργεια αυτοψιών και επίβλεψη κατασκευής τεχνικών έργων

(b)   Σύνταξη και έλεγχο Αναλυτικών επιμετρήσεων, Επιμετρητικών σχεδίων,  παραλαβή αφανών εργασιών, Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος, Πιστοποιήσεις έργων, Τελικών Επιμετρήσεων, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων.

(c)    Σύνταξη σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή 

(d)   Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ και εργαστηριακούς ελέγχους υλικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α)  Τα   γενικά   προσόντα   διορισμού   που   προβλέπονται   για   τους   υπαλλήλους   του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β)  Πτυχίο   ή   δίπλωμα   Πανεπιστημίου   «ΠΕ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ »   της   ημεδαπής   ή   ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

Γ) Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στις παραπάνω θεματικές ενότητες τουλάχιστον τριών ετών.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

1.      Για   μεν   τους   μισθωτούς,   χωριστή   από   την   αίτηση,   υπεύθυνη   δήλωση   του υποψηφίου,   κατά   το   άρθρο   8   του   ν.   1599/1986,   στην   οποία   να   δηλώνονται   ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας,  συνοδευόμενη από αντίστοιχο πίνακα ενσήμων.

2.      Οι   μισθωτοί   του   δημόσιου   τομέα,   μπορούν,   εναλλακτικά,   αντί   της   υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την   οποία   να   προκύπτουν   το   είδος   και   η   χρονική   διάρκεια   της   εξειδικευμένης εμπειρίας.

3.      Για   δε   τους   ελεύθερους   επαγγελματίες,   χωριστή   από   την   αίτηση,   υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις δημοσίων ( πιστοποιητικά εμπειρίας ) και ιδιωτικών φορέων    από τις   οποίες   να   προκύπτουν   το   είδος   και   η   χρονική   διάρκεια   της   εξειδικευμένης εμπειρίας

Οι   αιτήσεις   των   ενδιαφερομένων   με   βιογραφικό   σημείωμα   και   τα   σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο.

Στην επιστολή θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντα και θα απευθύνεται προς το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και την ένδειξη

«ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ»

Αιτήσεις δύνανται να αποσταλούν και να παραλειφτούν ταχυδρομικά στην ταχυδρομική διεύθυνση :

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Δημοτικό Κατάστημα Βουργαρέλι

Βουργαρέλι

Νομός Αρτας

ΤΚ 47045

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και της λήψης αριθμού πρωτοκόλλου ορίζεται σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού. Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου δεν θα γίνεται δεκτή και ο φάκελος της αίτησης θα επιστρέφεται.

Η παρούσα έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dhmosktzoumerkwn.gr/

Γι οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι/νες θα επικοινωνούν με τον αρμόδιο τμήμα του Δήμου (τηλ. επικοινωνίας 2685360215,2685360228) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Μαρίνος Γαρνέλης